ÁSZF HU

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Tűz és Munkavédelmi feladatokra vonatkozóan

A TTC-GROUP szakmai tagja, az Auras Fireprotection Kft és az ECC srl. a Megrendelő

érdekében vállalt tevékenységet és feladatokat legjobb tudása szerint, szakmai kompetenciával,

a mindenkor hatályos jogszabályi környezetnek megfelelően fog végezni.

Ennek során a következő kötelezettségeket vállalja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az alábbiakban részletezett Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az

egymással kölcsönös szerződésben álló felekre vonatkozik.

Egyrészről Auras Kft. ill. ECC srl. mint nagykereskedő (továbbiakban Szolgáltató), másrészről a

számlaképes vevői megrendelést rögzítő mindennemű természetes és/vagy jogi személy

(továbbiakban Ügyfél).

A rendelés leadásával az itt olvasható feltételeket a Ügyfél elfogadja. A jelen ÁSZF hatálya

kiterjed a Magyarország területén ill. minden másik országban nyújtott minden olyan

tevékenységre, amelyek a TTC-Group szakmai tag keresztül a Munkavédelmi vagy Tűzvédelmi

területen történnek.

2. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi és szolgáltatási ügyletre,

amely jelen ÁSZF-ben meghatározott Felek között jön létre.

II. A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A szerződés létrejötte

3. A jelen ÁSZF szerinti szerződéskötés egy írásos megrendeléssel és/vagy egy írásos

visszaigazolással (akár elektronikus úton), történik. Raktáráruházban vásárolt cikk esetén egy

számla vagy szállítólevél pótolhatja az írásos visszaigazolást. Hangfelvételek pótolhatnak egy

írásos rendelést.

4. A Felek között létrejött ú.n. szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A szerződések a fent

leírt dokumentációval rögzítésre kerülnek és a TTC-Group archiválási szabályoknak megfelelően

lesznek a későbbiekben is elérhetőek. (lsd. is az adatvédelmi szabályzatunkat)

5. A Vevő az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó képekben és/vagy

leírásban találja meg. A megrendelés rögzítésével a Vevő kijelenti, hogy a megrendelt termék

paramétereit elfogadja.

6. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra

visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb adatok pontatlan vagy helytelen

kitöltéséért, valamint a hibás adatokért semminemű felelősség nem terheli.

7. A Szolgáltatót nem terheli felelősség továbbá az abból adódó károkért, ha alvállalkozó vagy

beszállító kesés miatt a teljesítési időpont csúszik. A Szolgáltató ilyenkor felelős azért, hogy az

ügyfél időben írásban ill. visszakövethető formában legyen tájékoztatva a várható késésről.

Tájékoztatáskor az ügyfélnek van lehetőség, a megrendelés lemondásról a szolgáltatóval

egyeztetni. (lemondásról ki van zárva ilyen termék ami ügyféli rendelésre gyártott vagy csak az

ügyfélnek rendelt cikk)


A fizetés módja és az áruátvétel/kiszállítás feltételei


8. A vételár kiegyenlítése (fizetés) történhet banki átutalás, kp vagy utánvétel fizetési móddal,

amely során az Ügyfél a vételárat és a kiszállítás költségét (posta vagy futárszolgálat, ha ez

írásban volt egyeztetve) az ajánlat/szerződésnek megfelelően is köteles megfizetni. Az árucikkre

ill. szolgáltatásokra vonatkozó vételár az ajánlatokban vagy az ügyfélnek átadott árlistában

bruttóban értendő.


Kedvezmények


9. Esetleges kedvezmények vagy akciók csak addig érvényesek és csak annak az

ügyfélkörnek, amik a hirdetésekben találhatóak. Valamilyen kedvezmény más kedvezményekkel

nem vonható össze, egyedileg kialakított árakra nem vonatkozik!


Átvétel

10. Az átvételi hely termékrendelés esetén mindig a TTC-GROUP tag raktárhelység. Az

egyeztetett áru szállítását szállítmányozó cég igénybevételével teljesíti, ami saját ÁSZF szerint

vállalja felelősségét. Kivétel, ha a TTC-Group saját kocsival kiszállítja az árut, akkor a lerakáskor

történik az (jogi) átvétel.


Fizetés

11. A fizetést a Szolgáltató számlájának kézhezvételét követően az ott feltüntetett fizetési

határidőn belül minden levonás nélkül kell hiánytalanul teljesíteni. Számlareklamáció a számla

fizetési határidejének lejárata előtt 5 munkanappal lehetséges. A fizetéssel kapcsolatos

mindennemű költség a Megrendelőt terheli.

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig az Európai irányelvek alapján a szállító tulajdonában

marad. A nem fizetett árú továbbértékesítés esetén az Ügyfél kvázi szolgáltató helyett értékesíti

az árút mivel még nem szerzett benne tulajdoni jogot.

A Megrendelő minden fizetési késedelme esetén a Szolgáltató és az Ügyfél közötti minden

kedvezmény, bónusz, stb. valamennyi jövőbeni szállítás vonatkozásában általában érvényét

veszti.

A fizetési késedelem az esedékesség napját követő naptól számított, a törvényes késedelmi alapkamat

kétszeresét vagy akár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155.

§ (2) bekezdése értelmében a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a

Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-

középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget meg kell fizetni. A számlázott összegről és a

többlettköltségekről, az Auras Fireprotection Kft. a második felszólításban fog tájékoztatást adni.

Haladéktalanul, de legkésőbb a felszólítás kiállításától számított 10 (tíz) napon belül kell kifizetni.

Nem fizetés esetén a Megrendelő köteles a Szolgáltató valamennyi jogos követelésének érvényesítésével

kapcsolatos költséget- beleértve az inkasszó, akkreditív, váltó, bankgarancia, kintlévőség kezelő cég, eljáró

jogi képviselő költségeit stb, – is viselni.


III. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

· Feladatai ellátásához Szolgáltató biztosítja a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki,

adminisztrációs (szállítólevél, CRM, számla, műszaki cikk adatlapjait és kérelem alapján CE-

tanúsítványok, szükség szerint is teljesítési bizonyítványok), jogszabály-figyelési és

szabványügyi feltételeket;

· Szolgáltatás esetén a szemlékről, ellenőrzésekről jegyzőkönyvet, emlékeztetőt, készít a

Szolgáltató a Megrendelő részére. A dokumentumból egy példányt elektronikus vagy nyomtatott

formában az Ügyfél részére átad. Hiányosságok esetén a Szolgáltató közreműködik azok

megoldásában;

· A Szolgáltató meghatározza – a jogszabályok alapján – a szakfeladatokhoz tartozó iratok,

dokumentumok és nyilvántartások körét és rendszerét;

· Oktatását megtartása esetén a Szolgáltató az oktatásához tematikát készít, felkérés esetén

az új belépő munkavállalók oktatásában közreműködik, valamint az oktatási tematikákban

foglaltak megismeréséről írásban nyilatkoztatja az Ügyfelét

· Szakirányú feladataival kapcsolatban felkérés esetén képviseli a Megrendelőt

tárgyalásokon,, terv-bírálatokon és egyéb, a tevékenységet érintő kérdések megvitatásánál.

· Beruházások esetén külön térítés ellenében igény esetén szakértőt vagy tervezőt biztosít,

aki a terv-bírálatokon és az engedélyeztetési ill. átadási tárgyalásokon részt vesz, továbbá a

Megrendelő igénye esetén a tűz-, és munkavédelmi szakirányú tevékenységéhez kapcsolódó

egyéb feladatok ellátására szakképzett személy bevonásáról gondoskodik;

· Az Ügyfél kötelezettsége, hogy Szolgáltató részére a feladatok elvégzéséhez szükséges

dokumentumokat átadja, ill. azokba a betekintést biztosítja.

· Szolgáltató kijelenti, hogy a feladatok ellátása során tudomására jutott információkat, üzleti

titkokat megőrzi, azokat harmadik fél részére át nem adja, ha az ügyfél nem jóváhagyta ezt külön.

(adatvédelmi szabályozások a privacy policyben olvashatóak)


IV. A szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb rendelkezések

12. Az Ügyfél az átvétel során köteles a megvizsgálni az árucikk csomagolását. Amennyiben azt

észleli, hogy a csomagolás sérült, az esetben vetessen fel jegyzőkönyvet és ne vegye át a

csomagot. Az ún. „reklamációs jog” érvényesítése kizárólag e jegyzőkönyv alapján

történhet. (kivétel: a nem látható hiba)

13. Az át nem vett vagy reklamációként visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja az

Ügyfelet terheli, az újbóli kiszállításra kizárólag a vételár és a szállítási díj előre utalását

követően történik (ameddig nem tisztázott a reklamációs oka). Abban az esetben, ha az Ügyfél a

megrendelt áru átvételét akár a Szolgáltató akár saját telephelyén elmulasztja, úgy tudomásul

veszi, hogy a Szolgáltató az árudiszpozíció alapján az áru ellenértékét meghiúsulási kötbérként

leszámlázza és jogosult a vételár összegével azonos mértékű meghiúsulási kötbér maradéktalan

követelésére.

· A Szolgáltató kiköti magának azt a jogot, hogy amennyiben az Ügyfél a megrendelt

csomagot sorozatosan nem veszi át, abban az esetben az (elektronikus) vásárláshoz kapcsolódó

megrendelési jogosultságát korlátozza, illetve további megrendelését visszautasítja.

· Ha nem más írásos megállapodás érvényes, a Szolgáltató írásos rendelések esetén

kiszállásra számlázhat 90 HUF /km + ÁFA. (személyes kiszállás)

A jótállási, szavatossági és garancia igények érvényesítése

14. A jótállási és a szavatossági igények (a továbbiakban: igény) érvényesítése a Polgári

törvénykönyv, továbbá az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló

151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt rendelkezések szerint jelen ÁSZF-ben

meghatározott módon történhet azzal, hogy az Ügyfél által kezdeményezett igény érvényesítése

minden esetben az Ügyfél és a Szolgáltató adott kereskedelmi partnere között zajlik, melyben a

Szolgáltató az Ügyfél kérésére közvetítő szerepet vállalhat.

15. A Szolgáltató kiköti magának azt a jogot, hogy a megvásárolt árucikkel kapcsolatos Ügyfél

által jelzett hibát szakszervizzel kivizsgáltatja, és abban az esetben, ha a hiba nem

rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költséget az Ügyfélre terheli.

16. Az egyes árucikkekre és szolgáltatásokra vonatkozó garanciával kapcsolatban a Szolgáltató

kereskedelmi partnerének vagy beszállítók, ill. a gyártásért felelős fél a szabályai irányadóak.


Az elállás joga, módja, következményei (csak árúcikkekre vonatkozik)

17. Amennyiben az Ügyfél az árucikk házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt a

Távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet szerint az

árucikk átvételét követő 8 munkanapon belül, indokolás nélkül megteheti (a továbbiakban: elállási

jog). Az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árucikket átvette.

Kivétel csak és kizárólagos az ügyfélnek rendelt vagy gyártott cikkek. (lsd 20.)

18. Az elállási jog gyakorlása során az árucikket az eredeti, sértetlen állapotban kell a

számlával, illetve a kitöltött visszavásárlási nyilatkozattal együtt visszajuttatnia Szolgáltató

címére. A Szolgáltató kizárólag a sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és felbontatlan

csomagolású árucikk visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni. A

Szolgáltató az árucikk vételárát abban az esetben sem téríti vissza, ha az árucikk az Ügyfél

használata miatt nem eredeti állapotban (pl. kopott, hordott, stb.) került vissza hozzá.

Az elállási jog gyakorlása során az árucikk visszajuttatásáról Ügyfél gondoskodik, az ezzel

kapcsolatos költségek az Ügyfelet terhelik.

19. Visszavétel esetén a szolgáltató jogosult kezelési díjat felszámolni, ami a tényleges

visszavételi költségeket fedezi, de maximum 20% a visszavett árú értékekből.

20. A Szolgáltató utánvételes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni. A vételár

visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással vagy

postai csekken történő visszafizetéssel lehetséges a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendeletben

foglaltak szerint.

21. Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

· olyan árucikk értékesítése esetében, amelynek ára a pénzpiaci értékesítő által nem

irányítható ingadozásától függ

· olyan árucikk értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet

az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél

fogva nem szolgáltatható vissza. Ahhoz tartozik is az Ügyfélnek külön rendelt árucikkek, amit

más Ügyfélnek nem lehet a visszaadás után eladni. (pld. Sprinklerek) Ilyen rendelés esetén a

Szolgáltató köteles az Ügyfelet erről írásban kell tájékoztatni.

· Szolgáltatás kivitelezés esetén


A felelősség korlátozása

22. Az Eladó semmilyen módon nem felelős az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen

adat elveszéséért, Internet hálózatban bekövetkező bármely működési hiba, meghibásodás a

vételi eszközökben, bármely szoftver nem megfelelő működése, bármely programhiba technikai

hiba bekövetkezéséért.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos felügyeleti szerv a Budapesti és Pest Megyei

Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (1052 Budapest, Városház u. 7.; Telefon: +36-1-

318-2681.)

24. Jelen ÁSZF tekintetében a Magyar Köztársaság kizárólagos joghatósággal rendelkezik,

tartalmára vonatkozóan pedig a magyar jog rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni

25. Felek jelen ÁSZF-ből fakadó jogviták rendezésére – a pertárgy értéktől függően – a

Szolgáltató székhelye szerint illetékes helyi bíróság hatáskörét és illetékességét kötik ki.

26. Jelen ÁSZF-ben – nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, az

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a szolgáltatási tevékenységek

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, továbbá

az információs önrendelkezési jogról és az infromációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezési az irányadóak.

Bp. 2023.03.01. Auras Fireprotection Kft. igazgatóság

Termenii si Conditi Generale(TCG)

 

pentru incendiu și securitate la locul de muncă

Membrul profesionist al TTC-GROUP, Auras Fireprotection Kft. și Auras Fireprotection srl. va
îndeplini activitățile și sarcinile asumate în numele Clientului în cea mai bună măsură a cunoștințelor
și a competenței lor profesionale, în conformitate cu cadrul legal în vigoare la momentul respectiv.
În acest sens, își asumă următoarele obligații

I. DISPOZIȚII GENERALE


1. Termenii și condițiile generale (denumite în continuare “TCG”) prezentate mai jos se aplică
părților care au încheiat un contract reciproc.
Pe de o parte, Auras Ltd. și ECC srl. în calitate de angrosiști (denumite în continuare “Furnizor de
servicii”) și, pe de altă parte, orice persoană fizică și/sau juridică (denumită în continuare “Client”)
care a plasat o comandă cu un cont.
Prin plasarea unei comenzi, Clientul acceptă termenii și condițiile stabilite în prezentul document.
Domeniul de aplicare al prezentelor CGC acoperă toate activitățile furnizate în Ungaria sau în orice
altă țară, care se desfășoară prin intermediul membrului profesional TTC-Group în domeniul
securității ocupaționale sau al protecției împotriva incendiilor.2. Prezentele CGC acoperă, de
asemenea, toate tranzacțiile comerciale și de servicii dintre părți, astfel cum sunt definite în
prezentele CGC.

II. DISPOZIȚII REFERITOARE LA CONTRACT


Stabilirea contractului


Încheierea unui contract în temeiul prezentelor CGC se realizează prin intermediul unei comenzi
scrise și/sau al unei confirmări scrise (fie că este sau nu prin mijloace electronice). În cazul bunurilor
achiziționate într-un depozit, o factură sau un bon de livrare poate înlocui confirmarea scrisă.
Înregistrările audio pot înlocui o comandă scrisă.
4. Așa-numitul contract dintre părți este un contract scris. Contractele vor fi înregistrate cu
documentația descrisă mai sus și vor fi disponibile pentru referințe viitoare, în conformitate cu
Declarația de confidențialitate al Grupului TCC
5. Cumpărătorul poate afla proprietățile și caracteristicile Bunurilor în imaginile și/sau descrierea
care însoțesc Bunurile. Prin plasarea unei comenzi, Cumpărătorul declară că acceptă parametrii
produsului comandat.
6. Furnizorul de servicii nu este răspunzător pentru nicio întârziere a livrării datorată datelor
incorecte și/sau inexacte furnizate de Client sau pentru orice alte date inexacte sau completate
incorect sau pentru orice alte date incorecte.
7. În astfel de cazuri, Prestatorul de servicii are responsabilitatea de a informa Clientul în scris sau
într-o formă trasabilă cu privire la întârzierea preconizată în timp util. Atunci când este informat,
clientul are posibilitatea de a conveni cu prestatorul de servicii asupra anulării comenzii (anularea
exclude produsele realizate la comandă pentru client sau produsele comandate numai pentru client).

Modalități de plată și condiții de colectare/livrare


8. Plata prețului de achiziție (plata) poate fi efectuată prin transfer bancar sau prin metoda de plată
ramburs, clientul fiind obligat să achite, de asemenea, prețul de achiziție și costurile de livrare
(servicii poștale sau de curierat, dacă acest lucru a fost convenit în scris) în conformitate cu
oferta/contractul. Prețul de achiziție pentru bunuri sau servicii este prețul brut din oferte sau din
lista de prețuri pusă la dispoziția Clientului.

Reduceri
9. Orice reduceri sau promoții sunt valabile numai până la momentul și numai pentru clientela
indicată în anunțuri. Orice reducere nu poate fi combinată cu alte reduceri și nu se aplică la prețurile
negociate individual!

Chitanță
10. Livrarea bunurilor convenite se efectuează cu ajutorul unui agent de expediție, care își asumă
responsabilitatea în conformitate cu propriile CCG. Excepție: în cazul în care TTC-Group livrează
bunurile cu propriul camion, recepția (legală) are loc în momentul descărcării.

Plata
11. Plata trebuie efectuată integral, fără nicio deducere, în termenul de plată indicat pe factura
primită de către prestatorul de servicii. Reclamațiile la factură pot fi făcute cu până la 5 zile
lucrătoare înainte de expirarea termenului de plată a facturii. Clientul suportă toate costurile legate
de plată.
Bunurile livrate rămân în proprietatea furnizorului până la plata integrală a prețului de achiziție, în
conformitate cu directivele europene. În cazul revânzării bunurilor neplătite, Clientul vinde bunurile
în locul cvasifurnizorului, deoarece acesta nu a dobândit încă dreptul de proprietate asupra acestora.
În cazul unei întârzieri de plată din partea clientului, toate reducerile, bonusurile etc. dintre
prestatorul de servicii și client vor deveni, în general, nule pentru toate livrările viitoare.
O întârziere de plată se consideră că a avut loc în ziua următoare datei scadente și va fi supusă plății
unei sume în RON egală cu dublul ratei legale a dobânzii de întârziere sau până la suma de patruzeci
de euro determinată pe baza cursului de schimb mediu oficial al BNR la data de începere a obligației
de plată a dobânzii de întârziere, după caz, pentru a acoperi costurile de colectare a creanței în
conformitate cu secțiunea 6:155 (2) din Legea V din 2013 privind Codul civil (denumită în continuare
“Codul civil”). Auras Fireprotection Ltd. vă va informa cu privire la suma facturată și la costurile
suplimentare în cea de-a doua atenționare. Plata se va face fără întârziere, dar nu mai târziu de 10
(zece) zile de la data notificării.
În caz de neplată, Clientul va fi, de asemenea, responsabil pentru toate costurile legate de executarea
creanțelor legitime ale Prestatorului de servicii, inclusiv costurile de colectare, scrisori de credit,
cambii, garanții bancare, companii de colectare a creanțelor, reprezentanți legali etc.

III. DISPOZIȚII REFERITOARE LA EXECUTAREA CONTRACTULUI
– În vederea îndeplinirii sarcinilor sale, prestatorul de servicii furnizează condițiile tehnice,
administrative (bonuri de livrare, CRM, facturi, fișe tehnice ale articolelor și, la cerere, certificate CE
și, dacă este necesar, certificate de performanță), de monitorizare juridică și de standardizare
necesare pentru executarea contractului;
– în cazul serviciilor, prestatorul de servicii întocmește procese-verbale și memorii de inspecție și
control pentru client. O copie a documentului se pune la dispoziția Clientului în format electronic sau
pe suport de hârtie. În cazul unor deficiențe, prestatorul de servicii va acorda asistență în vederea
soluționării acestora;
– Prestatorul de servicii definește, pe baza legislației, domeniul de aplicare și sistemul de documente,
înregistrări și registre referitoare la sarcinile specializate;
– În cazul formării profesionale, prestatorul de servicii elaborează o temă de formare, acordă
asistență pentru formarea noilor angajați, la cerere, și informează în scris clientul cu privire la
cunoașterea temelor de formare.
– În legătură cu sarcinile sale profesionale, acesta reprezintă clientul în cadrul negocierilor, al
revizuirii planurilor și al altor aspecte privind activitatea, dacă i se solicită acest lucru.·
– În cazul investițiilor, acesta furnizează un expert sau un proiectant, care participă la evaluarea
planurilor și la negocierile de aprobare și de predare și asigură implicarea unei persoane calificate
pentru alte sarcini legate de activitățile sale în materie de securitate la incendiu și de securitate la
locul de muncă, în cazul în care clientul solicită acest lucru;
– Clientul este obligat să pună la dispoziția prestatorului de servicii documentele necesare pentru
îndeplinirea sarcinilor și să permită accesul la acestea.
– Prestatorul de servicii declară că va păstra confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri
obținute în cursul îndeplinirii sarcinilor sale și nu le va dezvălui unor terțe părți decât cu acordul
prealabil al Clientului (pentru normele privind protecția datelor, vă rugăm să consultați politica de
confidențialitate).
IV. Alte diapozitívi referitoare la executarea contractului
12. În cazul în care observă că ambalajul a fost deteriorat, trebuie să facă un raport și să nu preia
coletul. Așa-numitul “drept de reclamație” poate fi exercitat numai pe baza acestui raport (excepție:
defect invizibil).
13. În cazul coletelor neacceptate sau returnate ca reclamație, Clientul este responsabil pentru taxa
de returnare, iar re-expedierea se va face numai după plata în avans a prețului de achiziție și a taxei
de livrare (până la clarificarea motivului reclamației). În cazul în care Clientul nu reușește să preia
bunurile comandate, fie la sediul Furnizorului, fie la sediul propriu, acesta recunoaște că Furnizorul
va factura valoarea bunurilor ca penalitate de întârziere pe baza livrării bunurilor și are dreptul de a
pretinde valoarea integrală a penalității de întârziere egală cu prețul de achiziție.
– Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a limita dreptul Clientului de a plasa o comandă pentru
o achiziție (electronică) în cazul în care Clientul nu reușește să ia în primire coletul comandat într-o
serie de cazuri, sau de a refuza să accepte comenzi ulterioare.
– Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris, Prestatorul de servicii poate percepe 117 RON
/km + TVA pentru livrarea comenzilor scrise (livrare personală).

Executarea garanției, a garanției și a pretențiilor de garanție
14.Executarea pretențiilor de garanție și de garanție (denumită în continuare “pretenție”) se poate
realiza în conformitate cu prevederile Codului civil și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
151/2003 (IX.22) privind garanția obligatorie pentru anumite bunuri de consum de folosință
îndelungată, astfel cum sunt prevăzute în prezentele CGV, înțelegându-se că executarea pretenției
inițiate de Client se va realiza în toate cazurile între Client și partenerul comercial relevant al
Prestatorului de servicii, în care Prestatorul de servicii poate acționa ca intermediar la cererea
Clientului.
15. Prestatorul de servicii își rezervă dreptul de a face să fie raportate de către Client orice defecte
ale bunurilor achiziționate la un furnizor de servicii specializat și, în cazul în care defectul nu este
imputabil utilizării prevăzute, de a factura Clientului costul reparației.
16. Garanția pentru bunuri și servicii individuale este reglementată de normele partenerului
comercial sau ale furnizorilor, prestatorului de servicii sau ale părții responsabile de producție.
Dreptul, metoda și consecințele retragerii (numai pentru bunuri).
În cazul în care Clientul dorește să se retragă din achiziție după livrarea bunurilor, acesta poate face
acest lucru fără a da niciun motiv în termen de 8 zile lucrătoare de la primirea bunurilor, în
conformitate cu Decretul Guvernului nr. 17/1999 (II.5) privind contractele între cumpărătorii la
distanță (denumit în continuare “dreptul de retragere”). Clientul poate exercita dreptul de retragere
începând cu ziua în care a luat în primire bunurile. Excepție doar și exclusiv pentru articolele
comandate sau fabricate pentru Client (a se vedea 20.).
18.Atunci când vă exercitați dreptul de retragere, trebuie să returnați bunurile în starea lor originală,
nedeteriorată, împreună cu factura sau formularul de retur completat, la adresa furnizorului de
servicii. Prestatorul de servicii este obligat să ramburseze prețul de achiziție al bunurilor numai dacă
bunurile sunt returnate nedeteriorate, cu conținutul complet și cu ambalajul nedeschis. Furnizorul de
servicii nu va rambursa prețul de achiziție al bunurilor chiar dacă bunurile sunt returnate clientului
într-o stare neoriginală (de exemplu, uzate, purtate, etc.) din cauza utilizării de către client.
În cazul exercitării dreptului de retragere, Clientul va fi responsabil pentru returnarea bunurilor, iar
costurile aferente vor fi suportate de Client.
19. În cazul recuperării bunurilor, furnizorul de servicii are dreptul de a percepe o taxă de
manipulare pentru a acoperi costurile efective ale recuperării, până la maximum 20% din valoarea
bunurilor recuperate.
20. Rambursarea prețului de achiziție este posibilă numai după ce obligația de rambursare a fost
investigată, prin transfer bancar sau prin cec poștal, în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 17/1999 (II.5).
21. Clientul nu își poate exercita dreptul de retragere în următoarele cazuri:
– în cazul vânzării de bunuri al căror preț este supus unor fluctuații independente de voința
vânzătorului pe piața monetară.
– în cazul vânzării de bunuri care sunt legate de persoana Clientului sau care au fost produse la
instrucțiunile sau la cererea expresă a Clientului sau care, prin natura lor, nu pot fi returnate. Aceasta
include, de asemenea, bunurile comandate special pentru client care nu pot fi vândute unui alt client
după returnare (de exemplu, aspersoare).
– În cazul executării serviciului

Limitarea răspunderii
22. Vânzătorul nu va fi responsabil în niciun fel pentru pierderea oricăror date trimise și/sau primite
prin internet, pentru orice defecțiune a rețelei de internet, pentru defecțiunea echipamentului de
recepție, pentru defecțiunea oricărui software, pentru orice defecțiune tehnică a oricărui program.

DISPOZIȚII FINALE
23. Organismul de supraveghere pentru prestarea serviciului este Oficiul Județean Bihor și al
Inspectoratului pentru Protecția Consumatorilor (Str. Evreilor Deportati 4/A, Oradea, Bihor, 410078
; Telefon: +40 259 431 817)
24. Romania are jurisdicție exclusivă asupra prezentelor CGC, iar dispozițiile legislației romane se
aplică mutatis mutandis conținutului acestora.
25. Părțile se supun jurisdicției și competenței instanței locale de la sediul furnizorului de servicii
pentru soluționarea litigiilor care decurg din prezentele CGC, în funcție de valoarea obiectului
litigiului.
26.În ceea ce privește aspectele nereglementate în prezentele CGV, se aplică prevederile Codului civil,
Legii CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor
societății informaționale, Legii LXXVI din 2009 privind regulile generale de inițiere și continuare a
activităților de prestări de servicii, Legii CXII din 2011 privind dreptul la autodeterminare și
libertatea de informare, precum și alte acte legislative relevante.
Bp. 01.03.2023 Consiliul de administrație al Auras Fireprotection srl.

GTC EN

GENERAL TERMS AND CONDITIONS (GTC)
For fire and occupational safety tasks


Professional member of TTC-GROUP, Auras Fireprotection Kft. and ECC srl. will perform the
activities and tasks undertaken in the interest of the Customer to the best of his knowledge, with
professional competence and in accordance with the current legal environment.
In doing so, it undertakes the following commitments

I. GENERAL PROVISIONS
1. The General Terms and Conditions (hereinafter GTC) detailed below apply to the parties to
mutual contracts. On the one hand, Auras Kft. and ECC srl. as a wholesaler (hereinafter referred
to as Service Provider), on the other hand, any natural and/or legal person recording an
invoiceable customer order (hereinafter referred to as Customer). By placing the order, the
Customer accepts these conditions. The scope of these GTC covers all activities provided in the
territory of the Hungary and in all other countries that take place in the field of Occupational
Safety or Fire Protection through the professional member of the TTC-Group.
2. The scope of these GTC also covers all commercial and service transactions concluded
between the Parties specified in these GTC.


II. TREATY PROVISIONS
Conclusion of the contract
3. The contract under these GTC is concluded by a written order and/or written confirmation
(even electronically). In the case of an item purchased in a warehouse store, an invoice or
delivery note can replace the written confirmation. Audio recordings can replace a written order.
4. The so-called contract concluded between the Parties shall be deemed to be a written contract.
The contracts will be recorded with the documentation described above and will be available in
accordance with TTC-Group archiving rules. (see also the our privacy policy)
5. The Buyer finds the properties and characteristics of the goods in the pictures and/or
descriptions of the goods. By recording the order, the Customer declares that he accepts the
parameters of the ordered product.
6. The Service Provider shall not be liable for delivery delays or inaccurate or incorrect filling of
other data due to erroneous and/or inaccurate data provided by the Customer, as well as for
incorrect data.
7. Furthermore, the Service Provider shall not be liable for damages resulting from delays in the
performance date due to a subcontractor or supplier delay. In such cases, the Service Provider is
responsible for informing the customer about the expected delay in a timely and in a traceable
form. When informing the customer, it is possible to discuss the cancellation of the order with the
service provider. (cancellation is excluded, such a product, which is manufactured to order by the
customer or ordered only for the customer)


Method of payment and conditions of receipt/delivery
8. Payment of the purchase price (payment) can be made by bank transfer, KP or cash on
delivery payment method, during which the Customer is obliged to pay the purchase price and
the cost of delivery (post or courier service, if agreed in writing) in accordance with the
offer/contract. The purchase price for the goods or services in the offers or price list provided to
the customer is gross.


Discounts
9. Any discounts or promotions are valid only for the period and only for the customer base
contained in the advertisements. Some kind of discount cannot be combined with other discounts,
it does not apply to individually designed prices!


Receipt
10. The pick-up point for product orders is always the TTC-GROUP member warehouse. The
agreed goods are delivered using a forwarding company, which assumes its responsibility
according to its own GTC. An exception is if TTC-Group delivers the goods with its own car, then
(legal) acceptance takes place at the time of unloading.


Salary
11. After receiving the Service Provider’s invoice, payment shall be made in full without any
deduction within the payment deadline indicated therein. Invoice complaints are possible 5
working days before the expiry of the invoice payment deadline. All costs related to payment shall
be borne by the Customer.
The delivered goods remain the property of the supplier in accordance with European directives
until full payment of the purchase price. In the case of resale at unpaid prices, the Customer sells
the goods instead of a quasi-service provider, since he has not yet acquired ownership rights in
them.
In the event of any delay in payment by the Customer, all discounts, bonuses, etc. between the
Service Provider and the Customer shall generally cease to be valid for all future deliveries.
Payment delay is twice the statutory default base rate or even Act V of 2013 on the Civil Code (hereinafter:
Civil Code) from the day following the due date. Pursuant to Section 6:155 (2), forty euros in forints
determined on the basis of the official central exchange rate of the National Bank of Hungary valid on the
starting date of the default interest payment obligation must be paid to cover the costs related to the
recovery of your claim. Auras Fireprotection Kft. will provide information about the invoiced amount and
additional costs in the second notice. It must be paid immediately, but no later than 10 (ten) days after the
issue of the notice.
In case of non-payment, the Customer shall bear all costs related to the enforcement of the Service
Provider’s legitimate claims, including the costs of debt collection, letters of credit, bills of exchange, bank
guarantee, debt management company, acting legal representative, etc.


III. PROVISIONS CONCERNING PERFORMANCE OF THE CONTRACT
· In order to perform its tasks, the Service Provider provides the technical, administrative
(data sheets of delivery note, CRM, invoice, technical article and, upon request, CE certificates,
also certificates of performance), legal monitoring and standardization conditions necessary for
the performance of the contract;
· In the case of services, the Service Provider shall prepare a report, a reminder for the
Customer about the inspections and inspections. A copy of the document shall be provided to the
Customer in electronic or printed form. In case of deficiencies, the Service Provider participates in
their solution;
· The Service Provider determines – based on the law – the scope and system of documents,
documents and records related to professional tasks;
· In case of holding its training, the Service Provider prepares a syllabus for its training,
participates in the training of new employees upon request, and declares in writing to its Client
about the contents of the educational topics
· In connection with his professional tasks, he represents the Client in negotiations, design
evaluations and other issues affecting the activity.
· In the case of investments, upon request, it provides an expert or designer for a separate
fee, who participates in the design evaluations and licensing and handover negotiations, and if
requested by the Customer, ensures the involvement of a qualified person to perform other tasks
related to its fire and occupational safety activities;
· It is the Customer’s obligation to provide the Service Provider with the documents
necessary for the performance of the tasks and to provide access to them.
· The Service Provider declares that it will preserve the information and business secrets
obtained during the performance of the tasks, and will not pass them on to third parties if the
customer has not separately approved this. (Data protection regulations can be found in the
Privacy Policy)


IV. Other provisions relating to the performance of the contract
12. The Customer is obliged to inspect the packaging of the item upon receipt. If you notice that
the packaging is damaged, make a report and do not collect the package. The so-called “right of
complaint” can only be enforced on the basis of this protocol. (exception: the invisible error)
13. In the case of parcels not accepted or returned as a complaint, the return shipping fee shall
be borne by the Customer and will only be redelivered after the purchase price and shipping fee
have been paid in advance (until the reason for the complaint is clarified). In the event that the
Customer fails to accept the ordered goods either at the Service Provider or at its own premises,
it acknowledges that the Service Provider invoices the price of the goods as a non-performance
penalty based on the goods disposition and is entitled to fully claim a default penalty equal to the
amount of the purchase price.
· The Service Provider stipulates to itself that if the Customer fails to take over the ordered
package repeatedly, it may limit its right to place an order related to the (electronic) purchase or
reject its further order.
· Unless otherwise agreed in writing, the Service Provider may charge 90 HUF /km + VAT
for written orders. (personal disembarkation)


Enforcement of warranty, warranty and guarantee claims


14. Warranty and warranty claims (hereinafter: claim) may be enforced in accordance with the
provisions of the Civil Code and Government Decree No. 151/2003 (IX.22.) on mandatory
guarantees for certain durable consumer goods in the manner specified in these GTC, provided
that the enforcement of the claim initiated by the Customer always takes place between the
Customer and the given trading partner of the Service Provider, in which the Service Provider
may take on an intermediary role at the request of the Customer.
15. The Service Provider stipulates the right to have the defect indicated by the Customer in
connection with the purchased item investigated by a professional service, and in the event that
the defect is due to improper use, the repair cost shall be borne by the Customer.
16. In connection with the warranty for certain goods and services, the rules of the Service
Provider’s trading partner or suppliers or the party responsible for production shall apply.


The right of withdrawal, method and consequences (applies only to goods)


17. If the Customer wishes to withdraw from the purchase after the delivery of the goods to his
home, he may do so within 8 working days of receipt of the item in accordance with Government
Decree No. 17/1999 (II.5.) on Distance Contracts, without justification (hereinafter: right of
withdrawal). The Customer may exercise his right of withdrawal from the day on which he
received the goods. Exceptions are only and exclusively items ordered or manufactured for the
customer. (See 20.)
18. When exercising the right of withdrawal, you must return the item in its original, undamaged
condition together with the invoice and the completed repurchase declaration to the Service
Provider’s address. The Service Provider is obliged to reimburse the purchase price of the
product only in case of returning the goods without damage, complete content and unopened
packaging. The Service Provider shall not refund the purchase price of the item even if the item
was returned to it in a non-original condition (e.g. worn, worn, etc.) due to the use of the
Customer.


During the exercise of the right of withdrawal, the Customer shall ensure the return of the item,
the related costs shall be borne by the Customer.


19. In case of return, the service provider is entitled to charge a handling fee, which covers the
actual return costs, but not more than 20% of the returned priced values.
20. The Service Provider cannot accept cash on delivery postal consignments for technical
reasons. Repayment of the purchase price is only possible after examining the repayment
obligation afterwards, by bank transfer or repayment by postal cheque, in accordance with
Government Decree No. 17/1999 (II.5).
21. The Customer may not exercise his right of withdrawal in the following cases:
· the sale of a commodity the price of which depends on fluctuations beyond the control of
the financial market seller
· in the case of the sale of an item which is personally linked to the Customer or which has
been produced on the basis of the Customer’s instructions or express request, or which, by its
nature, cannot be returned. It also includes goods ordered separately for the Customer that
cannot be sold to other Customers after return. (e.g. Sprinklers) In case of such an order, the
Service Provider is obliged to inform the Customer thereof in writing.
· Service in case of execution


Limitation of Liability


22. The Seller shall not be liable in any way for the loss of any data sent and / or received on the
Internet, any malfunction in the Internet network, failure in the reception devices, improper
operation of any software, any program failure, technical failure.


FINAL PROVISIONS
23. The supervisory body related to the provision of the service is the Consumer Protection
Inspectorate of the Government Office of Budapest and Pest County (1052 Budapest, Városház
u. 7.; Phone: +36-1-318-2681.)
24. The Republic of Hungary shall have exclusive jurisdiction with respect to these GTC, and the
provisions of Hungarian law shall apply mutatis mutandis with regard to its content
25. The Parties stipulate the jurisdiction and jurisdiction of the local court competent according to
the registered office of the Service Provider for the settlement of disputes arising from these GTC,
depending on the value of the dispute.
26. In this GTC – with regard to issues not regulated, the provisions of the Civil Code, Act CVIII of
2001 on Certain Issues of Electronic Commerce Services and Information Society Services, Act
LXXVI of 2009 on the General Rules for the Commencement and Pursuit of Service Activities, Act
CXII of 2011 on Informational Self-Determination and Freedom of Information and other relevant
legislation are authoritative.
Bp. 2023.03.01. Auras Fireprotection Kft. directorate